Zostań Dealerem

Zostań Dealerem

Adres siedziby głównej

Adresy placówek, oddziałów (opcjonalnie)

+
dodaj kolejną

Osoba do kontaktu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przesłaną mi klauzulą informacyjną oraz że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą MTZ BELARUS TRAKTOR SP. Z O. O. z siedzibą w Sokółce przy ul. Kresowej 85, 16-100 Sokółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000516323, NIP 5451814575, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, moich danych osobowych:

imię (imiona) i nazwisko;
kod pocztowy, miejscowość
adres e-mail;
numer telefonu;
model traktora
VIN traktora, rok produkcji, rok zakupu
Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy wyłącznie następujących celów:

Przedstawienie oferty handlowej
Doradztwa serwisowego i ewentualnych postępowań gwarancyjnych
Uzyskanie informacji o aktualnościach
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Oświadczam również, że:

wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę pod firmą MTZ BELARUS TRAKTOR SP. Z O. O. z siedzibą w Sokółce przy ul. Kresowej 85, 16-100 Sokółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000516323, NIP 5451814575, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, w wyżej wskazanym zakresie i w wyżej wymienionych celach/wyżej wymienionym celu nie wiązała się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla mnie w razie odmowy wyrażenia przez mnie tej zgody oraz
rozumiem treść przesłanej mi klauzuli informacyjnej oraz przysługujące mi prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozumiem, że przysługuje mi prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie;
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przedstawienia oferty handlowej, doradztwa serwisowego i ewentualnych postępowań gwarancyjnych, uzyskania informacji o aktualnościach

KLAZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, pragniemy wypełnić nałożony na nas obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, określony w art. 13  RODO. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z przepisami prawa jest dla nas priorytetem i podlega najwyższym standardom bezpieczeństwa.

W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach kadrowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych naszych pracowników informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MTZ BELARUS TRAKTOR SP. Z O. O. z siedzibą w Sokółce przy ul. Kresowej 85, 16-100 Sokółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000516323, NIP 5451814575, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

Z Administratorem można skontaktować się fizycznie w siedzibie spółki, pisemnie lub poprzez adres email: ksiegowosc@mtzbelarus.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera c RODO to jest w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jakiekolwiek przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych inne niż dokonywane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera c RODO nastąpi wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę. W takim przypadku podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również art. 6 ustęp 1 litera a RODO, to jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie w określonym zakresie i określonych celach. Zaznaczamy, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, banki za pomocą których dokonywane są płatności, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe, rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie, kancelarie prawne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi audytorskie lub certyfikacyjne, jeżeli takie usługi będą wykonywane a także na rzecz podmiotów z grupy MTZ BELARUS.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera c RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres MTZ BELARUS TRAKTOR SP. Z O. O. z siedzibą w Sokółce przy ul. Kresowej 85, 16-100 Sokółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000516323, NIP 5451814575, kapitał zakładowy 500.000,00 zł lub na adres e-mail: ksiegowosc@mtzbelarus.pl

Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania oraz nie będą przesłanką automatycznie podejmowanej decyzji.

Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w szczególności na Białorusi gdzie znajduje się główna siedziba producenta. W każdym przypadku, w którym przekazujemy dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia takie jak stosowne umowy i mechanizmy przeniesienia (takie jak wzorcowe klauzule UE) w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony. Ma Pan/Pani prawo poprosić o dodatkowe informacje w tym zakresie i, na wniosek, uzyskać kopię stosownych środków zabezpieczających, wysyłając stosowny wniosek do Administratora.

Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji
o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o ochronie danych osobowych zostaną Pani/Panu przesłane.